ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ.

เป็นระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ.

หมายเหตุ

นักเรียนเข้าสู่ระบบโดยใช้ username= รหัสหลักสูตร+เลขประจำตัว 2 หลัก เช่น 570115 (5701=ชั้นนายพัน ปี 57, 15=ลำดับที่ 15) หรือคือ รหัสลายมือนั่นเอง